24/7 Bel ons gerust 079 - 352 32 32

Voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene reisvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor reizen met Indian Ocean Travel. Mocht u naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op: info@seychellen.nl  of 079 352 32 32

Naar de top

Artikel 1: Inleidende bepaling

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator

Indian Ocean Travel tevens handelend onder de naam West Indian Ocean Travel gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27 130665

Reisovereenkomst

De overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

 • vervoer
 • verblijf
 • andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt

Reiziger

 • de wederpartij van de reisorganisator
 • degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaardt
 • degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen

Werkdagen

De dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Communicatiekosten:

Telefax-, telefoon-, telegram- en telexkosten.

2. De bedragen in deze voorwaarden vermeld gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

3. Voor rivier- en zeecruises kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen.

Naar de top

Artikel 2: Tot standkoming reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

2. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel.

3. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst, waarbij de reiziger verantwoordelijk is voor een juiste doorgifte van de persoonsgegevens zoals vermeld in het paspoort. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers (zoals bijvoorbeeld leeftijd, handicap) die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

5. Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijvoorbeeld voorkeur voor de ligging van een hotelkamer, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

6. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een (electronische) publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel van de reisovereenkomst. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan de door de reisorganisator aangeboden reis(essenties) behoeft de nadrukkelijke instemming van de reisorganisator, die het recht heeft de daaraan verbonden kosten ad € 25,- per boeking plus eventuele communicatie-kosten door te berekenen. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

7. Indien de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

8. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Naar de top

Artikel 3: Betaling

1. Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 10% van de totaal overeengekomen reissom, op bedragen van € 100,- afgerond naar beneden, en dat tenminste € 100,- per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voorzover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de reisorganisator en uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van de reisorganisator. Indien de reiziger de reissom contact wenst te betalen dan dient de betaling uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek te worden gedaan.

Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen. Indien een betaling uitblijft wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing zijn en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden worden verrekend.

3. Indien de reisovereenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Naar de top

Artikel 4: Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

3. Zolang de reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.

4. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit gelet op de daaraan verbonden kosten in redelijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden.

5. Betekent de aanpassing een verhoging, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen vijf dagen na ontvangst van de mededeling.

Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

6. Indien de reisorganisator de reissom binnen drie maanden na sluiten van de reisovereenkomst verhoogt, is de reiziger ongeacht de hoogte van de aanpassing gerechtigd de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden.

Naar de top

Artikel 5: Informatie

1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, of een afwijking tussen de namen op het paspoort en op de ticket komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

3. Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

4. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van het voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

5. Door de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering.

Naar de top

Artikel 6: Reisbescheiden

1. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

2. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.

Naar de top

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger

1. Na tot standkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor de dag van vertrek zullen deze wijzigingen voorzover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten à € 25,- per boeking plus eventuele communicatiekosten te vergoeden.

2. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger overwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

3. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

4. Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Naar de top

Artikel 8 In-de-plaatsstelling

1. Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) onder de in lid 2 vermelde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen.

2. De in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:

 1. De andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden
 2. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht
 3. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.

3. De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1, respectievelijk artikel 2, lid 6 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van vervanging.

Naar de top

Artikel 9: Annulering door de reiziger

1. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, dat wil zeggen door hem met onmiddellijke ingang wordt opgezegd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 • bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: € 100,- per persoon
 • bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling, tot een maximum van 25% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: minimaal 50% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: minimaal 75% van de reissom
 • bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom

2. De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

3. Indien de reiziger aantoont dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan in het eerste lid bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend.

4. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor de in-de-plaatststelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

5. Bij sommige reizen, bijvoorbeeld cruises, lijndienstreizen en rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld.

6.
a. Het annuleren van een reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

b. Indien de overblijvende reizigers zulks willen blijven de respectievelijke reisovereenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.

c. De sub b. bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal in de prijstabel vermeld staat. Indien in de prijstabel voor dit aantal personen geen prijs vermeld staat, zal de reisorganisator dit z.s.m. aan de desbetreffende personen kenbaar maken.

d. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de door de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Naar de top

Artikel 10: Opzegging door de reisorganisator

1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.

Indien de opzegging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Opzegging wegens overboeking wordt de reisorganisator toegerekend.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

2. De reisorganisator zal, met opgaaf van redenen, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen.

3. De reisorganisator zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde kennisgeving een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden.

De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming
 • de aard en klasse of categorie van de accommodatie
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt

Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 • De samenstelling van het reisgezelschap: de aan de reisorganisator bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s)
 • De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor accoord zijn bevestigd
 • Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

4. Wordt het in lid 3 bedoelde aanbod van de reisorganisator niet aanvaard of kan een dergelijk aanbod niet worden gedaan, dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom binnen twee weken aan de reiziger terugbetaald, onverminderd het recht op schadevergoeding indien de opzegging de reisorganisator kan worden toegerekend.

5. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. Indien de reisorganisator de reiziger(s) binnen de in de publicatie van de opzegging op de hoogte heeft gesteld, hebben de reiziger(s) geen recht op schadeloosstelling.

Naar de top

Artikel 11: Wijziging door de reisorganisator

1. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden als bedoeld in artikel 10, lid 1. De reiziger kan in dat geval te allen tijde kosteloos annuleren overeenkomstig het gestelde in artikel 3 van dit artikel.

2. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts kosteloos annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 3 indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

3. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de reisovereenkomst ingevolge de leden 1 en 2 te annuleren, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken (loopt de achtenveertig uur termijn af op een zon- of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag). In dat geval heeft de reiziger recht op:

 • een alternatieve minstens gelijkwaardige reis
 • restitutie van de door hem reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom

4.
a. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

b. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.

5. Als een wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Wijzigingen door overboeking wordt de reisorganisator toegerekend.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.

Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

6. De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Naar de top

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen door hemzelf of door andere, door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

Naar de top

Artikel 13: Overmacht en verlenging hulp en bijstand

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voorzover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. De reisorganisator heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste kunnen hulp te bieden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen. De kosten zijn voor rekening van de reiziger indien de oorzaak van de moeilijkheden aan de reiziger is toe te rekenen.

3. Is de reis niet verlopen overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Naar de top

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

2. Wanneer de reisorganisator op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak of vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, beloopt maximaal het bedrag van de reissom.

5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, betrokken dienstverleners alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Naar de top

Artikel 15: Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In de informatie zal de reisorganisator aangeven bij welke instantie (luchtvaartmaatschappij, de lokale agent) dit dient te geschieden.

2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of namens de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Restitutie van de reissom of een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en aan de reisorganisator.

4. De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen (zie artikel 13 lid 2) wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledig dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Naar de top

Artikel 16: Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,- tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Naar de top

Artikel 17: Klachten

1. Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de reisorganisator als bedoeld in artikel 15, lid 3, leidt tot een klacht dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, de reisorganisator zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond moet streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator.

2. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Als een klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen de termijn van één maand na het ontstaan van de klacht bij de reisorganisator te worden ingediend.

3. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

4. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.

Naar de top

© 2013 - 2020 Indian Ocean Travel

Deel dit met een vriend(in)/kennis